Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 10 Ιουλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 18pbcongress@uth.gr προκειμένου να συμπεριληφθούν στο βιβλίο περιλήψεων του Συνεδρίου. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, καμία εργασία δε θα γίνει αποδεκτή..

Για την υποβολή της περίληψης και την παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης για παρουσίαση εργασίας να είναι εγγεγραμμένο μέλος (οικονομικά τακτοποιημένο) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο.

Οδηγίες Συγγραφής Περίληψης

Η περίληψη θα πρέπει υποχρεωτικά να συγγραφεί με τη χρήση του αρχείου word «Πρότυπο Συγγραφής Περίληψης». Παρακαλούνται οι σύνεδροι να συμπληρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία και το κείμενο της περίληψης χωρίς να τροποποιήσουν τη μορφή της γραμματοσειράς και των παραγράφων. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 18pbcongress@uth.gr.

Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σκοπό διεξαγωγής της έρευνας, τη μεθοδολογία και τα κυριότερα αποτελέσματα. Το σύνολο των περιλήψεων θα κριθεί από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής και ενδέχεται μέρος των εργασιών να γίνουν αποδεκτές ως γραπτές ανακοινώσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών με προφορική ανακοίνωση. Η επιλογή των προφορικών παρουσιάσεων και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελεί αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.

Οδηγίες για τις Προφορικές Ανακοινώσεις

Για τις προφορικές ανακοινώσεις θα διατίθενται συνολικά 15 λεπτά, εκ των οποίων τα 12 λεπτά θα αφορούν σε προφορική παρουσίαση της εργασίας και τα 3 λεπτά σε υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση. Κατά την παρουσίαση θα πρέπει να αποδίδονται με σαφήνεια το ερευνητικό πλαίσιο και οι στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία, τα κυριότερα αποτελέσματα και συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερευνητική εργασία.

Το προεδρείο της κάθε ενότητας θα εφαρμόσει με ακρίβεια τα χρονικά όρια ώστε να τηρηθεί κατά το δυνατό το Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα γίνει μέσω χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με προβολέα.

Οδηγίες για τις Γραπτές Ανακοινώσεις (poster)

Οι γραπτές ανακοινώσεις θα παρουσιασθούν σε μορφή poster διαστάσεων 0,80 × 1,10 m. Σε κάθε θεματική ενότητα, θα γίνεται παρουσίαση των γραπτών ανακοινώσεων από ειδική επιστημονική επιτροπή με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους συγγραφείς. Παρακαλούνται οι σύνεδροι που υποβάλλουν γραπτή ανακοίνωση να αποστείλουν την ανακοίνωσή τους στην τελική της μορφή σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση 18pbcongress@uth.gr. Κατά την εγγραφή στο συνέδριο, θα δοθεί αριθμός για κάθε γραπτή ανακοίνωση, ο οποίος θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση στον πίνακα αναρτήσεων. Οι συγγραφείς της εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκονται δίπλα στις αναρτημένες ανακοινώσεις και να δίνουν επεξηγήσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους συνέδρους στα διαστήματα που θα οριστούν στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου.