Πρόγραμμα Συνεδρίου

Στόχο του 18ου Συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη της συμβολής της Βελτίωσης Φυτών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επισιτιστική Ασφάλεια, μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και καινοτομίας ως μοχλούς ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα και εντατικοποίησης της φυτικής παραγωγής. Περαιτέρω, στόχο αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων και γνώσης σχετικά με τα πλέον πρόσφατα επιτεύγματα της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών και τις προοπτικές αξιοποίησής τους στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μεταξύ των μελών της αντίστοιχης επιστημονικής κοινότητας καθώς και φορέων του Δημοσίου και επαγγελματικών ομάδων.

Θεματικές Ενότητες

  1. Βελτίωση και αξιοποίηση γενετικού υλικού - Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού
  2. Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση εγχώριων φυτογενετικών πόρων
  3. Παρουσιάσεις πρωτοεμφανιζόμενων ερευνητών - Υποψηφιότητες Βραβείου Χριστίδη
  4. Βελτίωση Φυτών στην εποχή της Γονιδιωματικής
  5. Σύγχρονη Γεωργία για ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων

Στρογγυλή Τράπεζα: Ο ρόλος της Βελτίωσης Φυτών στις προκλήσεις για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επισιτιστική Ασφάλεια