Βραβεία Χριστίδη και Παπαδάκη

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει την απονομή του βραβείου "Χριστίδη" στη μνήμη του καθηγητή Χριστίδη για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση πρωτοεμφανιζόμενου νέου ερευνητή και την απονομή του βραβείου "Παπαδάκη" στη μνήμη του ερευνητή Παπαδάκη για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση μεταπτυχιακού φοιτητή. Η απονομή των βραβείων "Χριστίδη" και "Παπαδάκη" συνοδεύεται από συμβολική οικονομική ενίσχυση. 

Αξιολόγηση των ανακοινώσεων

Βραβείο "Χριστίδη": Η αξιολόγηση της καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης γίνεται βάσει της επιλογής των συνέδρων (ποσοστό 50 %) και της επιλογής της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης βραβείου "Χριστίδη" που απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και της Οργανωτικής Επιτροπής (ποσοστό 50 %). 

Βραβείο "Παπαδάκη": Η αξιολόγηση της καλύτερης γραπτής παρουσίασης γίνεται βάσει της επιλογής πενταμελούς επιτροπής που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.

 Κριτήρια αξιολόγησης

Οι γραπτές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο και την παρουσίαση σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

Επιστημονικό περιεχόμενο (σύνολο: 80 βαθμοί)

Συνάφεια τίτλου και περιεχομένου

1 - 10 βαθμοί

Εισαγωγή (Σύντομη Ανασκόπηση, Σκοπός της έρευνας)

1 - 10 βαθμοί

Υλικά & μέθοδοι (Ακρίβεια περιγραφής)

1 - 10 βαθμοί

Αποτελέσματα & Συζήτηση (Ερμηνεία, Συνάφεια Πινάκων και Εικόνων με το κείμενο)

1 - 10 βαθμοί

Πρακτική αξία της έρευνας

1 - 10 βαθμοί

Καινοτομία - Συνεισφορά στην επιστήμη

1 - 30 βαθμοί

Εμφάνιση (σύνολο 20 βαθμοί)

Οργάνωση & Διάρθρωση της ανακοίνωσης (ισορροπία γραφικών-κειμένου, αξιοποίηση του χώρου, απουσία πλεονασμών)

1 - 5 βαθμοί

Ευαναγνωσία (μέγεθος γραφικών & γραμματοσειράς, φωτεινότητα, αντίθεση, ποιότητα εικόνων)

1 - 5 βαθμοί

Πρωτοτυπία παρουσίασης

1 - 10 βαθμοί

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι πρωτοεμφανιζόμενοι νέοι ερευνητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Βραβείο "Χριστίδη", παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την υποβολή της Περίληψης.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το βραβείο "Παπαδάκη", παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την υποβολή της Περίληψης. Σημειώνεται ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αναφέρεται στην ανακοίνωση ως 1ος συγγραφέας.